Uslovi korišćenja

Svi korisnici Oklop usluga moraju biti saglasni sa Uslovima korišćenja sto je definisano kroz niz dole navedenih odredbi.

Opšte odredbe vezane za sadržaj

Nije dozvoljeno širenje i/ili prezentovanje informacija, podataka ili materijala koji su u suprotnosti sa pravnom regulativom Crne Gore i Srbije.
Korisnici ne smiju vršiti povredu autorskih prava.
Zabranjeno je objavljivanje svakog nemoralnog sadržaja.
Nije dozvoljeno postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi.
Zabranjeno je postavljati sadržaj koji može naneti štetu Oklop serverima kao i bilo kojim drugim serverima na Internetu, kao i postavljanju linkova (veza) ka takvom sadržaju. Primeri neprihvatljivog sadržaja uključuju: piratizovan softver, hakerske programe i/ili arhive koje ih sadrže, warez, pornografski sadržaji.
Korisnik se obavezuje da ni u kom obliku neće koristiti servere Oklop za slanje spama.
Oklop nije odgovoran za viruse koje je moguće primiti putem Interneta. Naša infrastruktura sadrži i koristi najnovije alate za borbu protiv virusa, crva i druge vrste malicioznog koda ali se korisnici savetuju da i sa svoje strane instaliraju anti-virusni softver kako bi dobili što veći stepen zaštite.
Chat sobe ili bilo koji tip interaktivne chat komunikacije nisu dozvoljene sem povezivanja Web prezentacije sa chat provajderom.
Zabranjeno je pristupati nalozima za koje korisnik nije ovlašćen, kao i pokušaj svake promene njihovog sadržaja.
Nije dozvoljeno imati preko 50.000 fajlova/foldera na jednom nalogu. Svaki nalog koji ima veći broj podleže mogućnosti suspenzije naloga. Takvi nalozi premašuju shared hosting.
Nije dozvoljeno skladištiti veliki broj email fajlova čije su veličine nekoliko gigabajta zbog preopterećenja servera.
U slučaju ne pridržavanja bilo koje od gornjih odredbi, Oklop zadržava pravo da korisnički nalog suspenduje, a nakon kontaktiranja klijenta i permanentno ukloni!

Ograničenje odgovornosti

Oklop ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje Internet Prezentacije Korisnika, a posebno za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja Internet Prezentacije, kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica – posetilaca Internet Prezentacije.
Oklop ne odgovara za punovažnost i izvršenje Ugovora koje, posredstvom svoje Internet Prezentacije, Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima.
Oklop ne odgovara za sigurnost Internet Prezentacije Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu.
Oklop ne odgovara za eventualnu štetu proisteklu iz prekida rada hosting usluga zbog više sile (krađa servera, finansijski problemi, i druge mogucnosti vezane za prekid samog servisa) ali je dužan da – koliko god da je u mogućnosti – obezbedi korisnicima nastavak hostovanja na drugim svojim ili tuđim serverima. U slučaju nemogućnosti, ne snosi nikakve posledice niti može biti pravno gonjen.
Oklop ne čuva rezervne kopije (backup) vaših stranica, već to radite isključivo sami.

Isključiva odgovornost Korisnika za nedozvoljenu sadržinu Prezentacije

Korisnik isključivo krivično, gradjanski i na bilo koji drugi način odgovara za nedozvoljen sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje svoje Prezentacije. Korisnik odgovara Oklop za svaku štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog sadržaja svoje Prezentacije.

Oklop zadžava pravo da izmeni, doradi ili dopuni Pravilnik bez prethodne najave.